فاراکست، انتشار ماهانه از وبسایت فارانیوم و پلتفرم های معتبر پادگیر
0
اسما حاجتدار، منتور دوره های آتی نیک فارانیوم

پل های ارتباطی

اسما حاجتدار

رتبه 177 منطفه 2 تجربی کنکور 1399

دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی یزد

فارغ التحصیل سمپاد

مشاور و منتور پروژه های مهارتی و رشته تجربی گروه فارانیوم