فاراکست، انتشار ماهانه از وبسایت فارانیوم و پلتفرم های معتبر پادگیر
0

پل های ارتباطی

سید محمد حسینی مروست

دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه یزد

فارغ التحصیل سمپاد استان یزد

ایده پرداز و تئوریسین استارتاپ های دانش بنیان

مدیر هسته نوآوری و توسعه گروه فارانیوم 

مدیر دپارتمان آموزش متوسطه اول و پروژه های دانشگاهی گروه فارانیوم