فاراکست، انتشار ماهانه از وبسایت فارانیوم و پلتفرم های معتبر پادگیر
0
مهندس حجت خادمی، فیزیک فارانیوم

پل های ارتباطی

مهندس حجت خادمی

مدیر دپارتمان فیزیک گروه آموزشی فارانیوم 

مدرس تراز اول و دائمی مدارس سمپاد استان یزد

مدرس بیش از ده رتبه برتر کنکور سراسری

سی سال سابقه تالیف و طراحی آموزشی درس فیزیک