فاراکست، انتشار ماهانه از وبسایت فارانیوم و پلتفرم های معتبر پادگیر
0

پل های ارتباطی

پروفسور کیوان کیان

مدیر دپارتمان استعدادیابی گروه فارانیوم

پدر علم استعدادیابی ایران و بنیانگذار آژانس جهانی استعدادیابی

مدرس دوره های اصول مذاکره دانشکده کسب و کار دانشگاه تهران

فارغ التحصیل دانشگاه UPM  مالزی در رشته حقوق بین الملل